تلفن

03133314480

فکس

03137350621

ایمیل

info@shahaboven.ir

آدرس

اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، فاز 4، فرعی پنجم دکتر حسابی